Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”) została sporządzona i jest stosowana przez firmę
   FHU AMERICAN MOTO-CARS MARCIN MALINOWSKI ul. Ziołowa 5a
   37-464 Stalowa Wola
  2. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w sklepie internetowym americanmotocars.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy”).
  3. FHU AMERICAN MOTO-CARS jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej jako: „Ustawa”) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Regulaminu.
  5. FHU AMERICAN MOTO-CARS przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  6. FHU AMERICAN MOTO-CARS przestrzega przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).
  7. Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez FHU AMERICAN MOTO-CARS , Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego („Regulamin”). Pojęcia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że w treści niniejszej Polityki Prywatności wyraźnie przyjęta została inna definicja.
 2. DANE OSOBOWE
  1. FHU AMERICAN MOTO-CARS jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług w rozumieniu Regulaminu.
  2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu wykonania Usług, w celach marketingowych FHU AMERICAN MOTO-CARS , a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
  3. FHU AMERICAN MOTO-CARS oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:
   1. w celu realizacji dostawy podmiot współpracujący z FHU AMERICAN MOTO-CARS ,
   2. w celu realizacji płatności on-line,
   3. a także urzędom i organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom.
  4. FHU AMERICAN MOTO-CARS nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  6. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 2.6, Użytkownik może skontaktować się z FHU AMERICAN MOTO-CARS poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sklep@americanmotocars.pl.
  7. FHU AMERICAN MOTO-CARS stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. PLIKI COOKIES
  1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
  2. FHU AMERICAN MOTO-CARS informuje, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
  3. Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji Sklepu Internetowego mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika.
 4. GOOGLE ANALYTICS
  1. FHU AMERICAN MOTO-CARS korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.
 5. REKLAMY I LINKI DO STRON WWW PODMIOTÓW TRZECICH
  1. Sklep Internetowy może zawierać linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do stron internetowych podmiotów trzecich. FHU AMERICAN MOTO-CARS nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i wykorzystania plików cookies na tych stronach internetowych i zaleca każdorazowe uważne zapoznanie się z nią przez Użytkownika, a w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielem strony.
  2. Na podstawie umów FHU AMERICAN MOTO-CARS z podmiotami trzecimi, podmioty te mogą zamieszczać w Sklepie Internetowym reklamy. FHU AMERICAN MOTO-CARS  nie ponosi także odpowiedzialności za treść tych reklam.
  3. W razie zauważenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z FHU AMERICAN MOTO-CARS poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres sklep@americanmotorcars.pl
 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
  1. FHU AMERICAN MOTO-CARS nie monitoruje, nie zbiera ani nie weryfikuje informacji pozwalających stwierdzić, czy Użytkownicy Sklepu Internetowego mają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z Usługi Newsletter, chyba że uzyskają zgodę ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli prawnych, a zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
 7. WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH
  1. FHU AMERICAN MOTO-CARS wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
   2. nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
   3. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
   4. czas nadejścia zapytania;
   5. pierwszy wiersz żądania http;
   6. kod odpowiedzi http;
   7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
   9. informacje o przeglądarce Użytkownika;
   10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  2. Dane wskazane w pkt 7.1 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
  3. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Sklepem Internetowym. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem Internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.
  4. FHU AMERICAN MOTO-CARS może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: sklep@americanmotocars.pl
  2. FHU AMERICAN MOTO-CARS poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki Prywatności w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Polityki Prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium